Complexul cultural Sfântul Nicolae – Matrice Spirituală a Bacăului
  • Română
  • Italiano
  • Français
  • English
  • Deutsch

BISERICA PRECISTA

Biserica Precista 5

Istoricul bisericii

Biserica „Precista“ face parte din ansamblul fostelor Curţi Domneşti care au fost construite de voievodul Ştefan cel Mare şi care au reprezentat reşedinţă voievodală a fiului său, Alexandru. Lucrările de construire a bisericii au început în 1489, mai târziu faţă de celelalte clădiri ale curţilor domneşti, şi s-au finalizat la 1 ianuarie 1491, când biserica a fost sfinţită.

Până în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tradiţia locală afirma că biserica Precista ar fi fost ridicată de Alexandru cel Bun (1400-1432) şi de soţia sa, Ana. Această confuzie a fost posibilă şi din cauză că pisania bisericii nu a putut fi descifrată până 1882.  Istorici de renume, printre care şi Nicolae Iorga, au confirmat data sfinţirii bisericii Precista la 1 ianuarie 1491.

Pisania de piatră, scrisă în limba slavonă, aşezată la exterior în stânga uşii de intrare în biserică este documentul de bază care atestă data sfinţirii bisericii şi ctitorii săi.

Textul pisaniei este: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, binecinstitorul şi de Hristos iubitorul, Io Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan Voievod, domn al Ţării Moldovei, a zidit această casă întru numele Adormirii Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; şi s-a sfârşit în anul 6999 (1491), luna ianuarie 1”.

Rezistenţa  bisericii este determinată de faptul că s-au construit ziduri de 1,20 m grosime precum şi cele două contraforturi exterioare laterale de mari dimensiuni şi lucrate cu mult meşteşug. Toate acestea au făcut ca biserica precista să reziste secolelor, astfel încât, până la 1641 nu a necesitat decât reparaţii curente.

În vremea lui Vasile Lupu, voievodul Moldovei între 1634 şi 1653, s-au efectuat reparaţii ample ale bisericii şi lucrări interioare. Au fost refăcute catapeteasma, uşile împărăteşti şi diaconeşti, s-au pictat icoanele în stilul renaşterii cu chipul proorocilor şi al sfinţilor în manieră realistă a umanismului.

În 1854, Arhimandritul Nil întreprinde lucrări de mare amploare asupra bisericii, căreia îi denaturează forma exterioară. Cu ocazia acestor lucrări a fost executată şi pictura în tempera. În 1907, biserica este declarată monument istoric, ocazie cu care s-a întocmit şi un raport care afirma necesitatea unor reparaţii de amploare. Biserica este renovată în perioada 1924-1933, când i se redă forma iniţială.

Pictura interioară a fost refăcută complet în 1979, când au fost refăcute şi ocniţele exterioare.

În perioada 1984-1988, interiorul bisericii a fost îmbogăţit cu mobilierul din lemn, a fost reconstruită clopotniţa iar perimetrul incintei a fost împrejmuit cu un gard din piatră de cărămidă pe temelie de beton şi piatră de munte.

Renovarea bisericii din secolul al XIX-lea a fost desfăşurată în contextul conducerii lăcaşului, la acea vreme, de către egumenii greci. Lucrările au fost supravegheate de Arhimandritul Nil şi au adus modificări importante edificiului. Au fost adăugate un pridvor şi o turlă deasupra pronaosului, schimbând complet înfăţişarea exterioară a bisericii.

În interior, cărămida smălţuită cu care fusese pardosită biserica pe timpul lui Alexandru Voievod (sau, cel târziu, în timpul lui Vasile Lupu), a fost acoperită cu piatră.

În 1924, sub îndrumarea arhitectului George Sterian, biserica revine la forma originală, care se poate vedea şi astăzi. În acest sens, au fost dărâmate clopotniţa de pe pronaos şi pridvorul andosat la 1854, au fost refăcute învelitoarea şi ferestrele.  Lucrările de restaurare, care au cuprins şi restaurarea frescei şi repictarea edificiului, au durat până în anul 1933.

Arhitectura

Biserica “Precista” a fost construită din piatră şi cărămidă, în stilul specific epocii lui Ştefan cel Mare. Alexandru Voievod a dorit să construiască un monument deosebit pentru epoca sa. În acest scop, proiectarea bisericii a urmărit respectarea celor mai exigente cerinţe culturale şi artistice ale timpului.

Biserica „Precista“ este bine proporţionată, sveltă, de plan treflat, cu turlă pe naos. Are o lungime de 25,68 m. Lăţimea pronaosului este de 9,62 m iar lărgimea naosului este de 8,12 m.

Pronaosul este supralărgit (9,62 m), are formă pătrată, cu intrarea spre vest şi două ferestre spre sud şi nord, asemeni altor ctitorii ale lui Ştefan cel Mare de la Iaşi, Dorohoi, Vaslui şi Popăuţi.

Naosul are absidele laterale semicirculare în interior şi cu câte cinci laturi în exterior. Peretele despărţitor dintre pronaos şi naos a fost înlocuit cu o arcadă largă.

Absida altarului, semicirculară în interior şi cu nouă laturi în exterior, este flancată de nişele pronaosului şi diaconicului.

Pronaosul este boltit în calotă sferică pe pendantivi şi arcuri. Bolţi moldoveneşti cu arcade piezişe se ridică deasupra naosului.

Turla, cilindrică în interior, prezintă în exterior opt feţe. E aşezată pe o primă bază, de secţiune pătrată, din zidărie de piatră, şi o a doua, stelată cu 12 vârfuri, de cărămidă.

Doi contraforţi întăresc zidul în dreptul diaconiconului şi proscomidiei.

Soclul este de piatră brută, cu profil de piatră pe talie. Paramentul este, de asemenea, de piatră brută. Coronamentul contraforţilor este de piatră de talie, cu profile. Două rânduri de ocniţe, cu arcurile şi picioarele de cărămidă, înconjură clădirea. Pictura ocniţelor datează din anul 1979, când a fost refăcută complet pictura bisericii. 

Pictura interioară 

Pictura interioară a fost executată pentru prima dată în 1854, în tempera şi de atunci a fost de mai multe ori refăcută ori restaurată.

În prezent, biserica păstrează pictura în frescă începută în 1979 de prof. univ. Vasile cel Mare şi continuată şi finalizată de pictorul băcăuan Constantin Apostol.

Pictura interioară a bisericii se remarcă printr-o  tratare compoziţională fericit încadrată în spaţiul arhitectural interior, pe care îl subliniază şi îl pune în valoare, cu personaje şi compoziţii de ansamblu realizate într-o cromatică foarte luminoasă şi deosebit de armonioasă. La fel au fost pictate şi ocniţele din exteriorul bisericii. 

Icoanele 

Ansamblul iconografic al bisericii „Precista“ este deosebit de valoros datorită vechimii icoanelor aflate în patrimoniul lăcaşului şi valenţelor artistice deosebite ale acestora. De-a lungul timpului, enoriaşii au completat în mod constant zestrea bisericii cu icoane, cele mai multe reprezentând pe Maica Domnului. O parte dintre icoane nu se mai păstrează.

Deosebit de valoroasă este icoana Maicii Domnului din partea dreaptă a catapetesmei, care are în partea de sus Sfânta Treime iar, pe laterale, chipul proorocilor .

Catapeteasma aparţine secolului al XVII-lea şi poartă amprenta Renaşterii. Ansamblul iconografic este deosebit de valoros, nu numai prin vechimea şi aranjarea lui – colorit uniform şi deosebit de atrăgător – dar şi prin armonizarea deosebit de reuşită. Ceea ce dă farmec părţii din faţă a altarului este şi încadrarea sculpturală de o rară frumuseţe.

METEO municipiul Bacău
Nu s-au gasit date pentru Bacău (Romania)
ruinele turnului locuinta 2 Biserica Precista 5